Skip to content

Категорија: Radni odnos

Zapošljavanje kvalifikovanog novozaposlenog lica

U "Službenom glasniku RS", broj 60/2020 objavljena je Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (u daljem tekstu: Uredba) koja je stupila na snagu 24. aprila 2020. godine. Uredbom se utvrđuje pomeranje roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica propisanog članom 21ž…...
Read More

Davanje poklona povodom 8. marta – Dana žena

Odredbom člana 120. tačka 4) Zakona o radu propisano je da poslodavac može svojim opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja, što znači da poslodavac može da donese odgovarajući akt (odluka) o davanju poklona zaposlenim ženama povodom 8. marta,…...
Read More

Poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zapošljavanja od 1. januara 2020. godine

Poreska olakšica i oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem počev od 1. januara 2020. godine propisane su odredbama: - člana 21ž Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2001,…...
Read More

Ugovor o dopunskom radu

Mogućnost dopunskog rada, u odnosu na lica koja se angažuju u privatnom sektoru, uređena je Zakonom o radu. Prema članu 202. Zakona o radu, zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše…...
Read More

Ugovor o delu

Zakonom o radu u članu 199. propisano je da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.…...
Read More