Skip to content

Kategorija: Vesti

Porez na imovinu za 2020. godinu

Donet je novi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 93/2019 i koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a u skladu sa kojim, između ostalog, poreski obveznici koji vode poslovne knjige…...
Read More

Instant plaćanja na prodajnim mestima trgovaca – IPS QR kod

Narodna banka Srbije je omogućila novi način plaćanja na prodajnim mestima – platni instrument čijom se upotrebom na prodajnom mestu trgovca obeleženom oznakom IPS (instant plaćanja Srbija) može izdati nalog za instant plaćanje robe i usluga. Ova plaćanja iniciraju se putem unapređene aplikacije za mobilno…...
Read More

Ko je u obavezi da evidentira promet preko fiskalne kase?

Fiskalna kasa je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge fizičkim licima. Vrednost prodatih dobara odnosno pruženih usluga naziva se promet, pa “kucanje” prodaje na kasi nazivamo evidentiranjem prometa preko fiskalne kase. Preko fiskalne kase beleži se podatak o svakom pojedinačnom…...
Read More

Izveštaj za statističke potrebe za 2019. godinu-rok 02. mart 2020. godine

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji za 2019. godinu dostavljaju se u rokovima propisanim čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018, u daljem tekstu: stari Zakon). Pregled rokova za dostavljanje izveštaja za 2019. godinu:  Vrsta finansijskog izveštaja Rok za dostavljanje Izveštaj…...
Read More

Zahtev za preknjižavanje

U skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“ br. 80/02….30/18) u poreskopravnom odnosu fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza…...
Read More