Skip to content

Kalendar obaveza za mart/april

Zakon o porezu na dodatu vrednost
(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019 i 8/2020 – usklađeni din. izn.)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Poresku prijavu PDV dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza. 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
10.3.2020.
10.4.2020.
 Podnošenje i plaćanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV
Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara kao i za obveznika iz člana 36a Zakona 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
15.3.2020.
15.4.2020.
20% opšta
10% posebna
Promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu
Obveznik za koga je poreski period kalendarsko tromesečje podnosi poresku prijavu PP PDV nadležnom poreskom organu – u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda Januar – Mart 15.4.2020.  Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario promet manji od 50.000.000 din.
Zakon o porezu na dobit pravnih lica
(„Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Mesečna akontacija poreza na dobit pravnih lica 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
15.3.2020.
15.4.2020.
15% Na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period ili na osnovu mesečne akontacije iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
(„Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Poreski obveznik, odnosno poreski platac podnosi u elektronskom obliku Poreskoj upravi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku pre svake isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
Pre svake isplate
prihoda tokom meseca
 Pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku
Zakon o porezima na imovinu
(„Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013, 68/2014 – dr. zakon, 95/2018, 99/2018 – odluka US i 86/2019)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake sledeće poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu 2020. godina 31.3.2020.   
Zakon o fiskalnim kasama
(„Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da deponuje sredstva na rok od dve godine u visini od 5% od maloprodajne cene svake fiskalizovane fiskalne kase 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
15.3.2020.
15.4.2020.
Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa
Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da Poreskoj upravi – Centrala dostavi kumulativne podatke o broju fiskalizovanih fiskalnih kasa po tipu i modelu, njihovim maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
15.3.2020.
15.4.2020.
Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa
Zakon o akcizama
(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni din. izn., 5/2015 – usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 18/2018 – usklađeni din. izn, 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn, 5/2020 – usklađeni din. izn. i 7/2020 – izmena usklađenih din. izn.)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
15.3.2020.
15.4.2020.
 
Akciza 16.2.-29.2.2020. 1.3.-15.3.2020. 16.3.-31.3.2020. 1.4.-15.4.2020. 15.3.2020. 31.3.2020. 15.4.2020. 30.4.2020. Stavljanje
u promet
ili uvoz
Zakon o duvanu
(„Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 – usklađeni izn., 69/2012 – usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 – usklađeni izn., 64/2013 – usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 – usklađeni izn., 79/2014 – usklađeni izn., 5/2015 – usklađeni izn., 67/2015 – usklađeni izn., 5/2016 – usklađeni izn., 65/2016 – usklađeni izn., 8/2017 – usklađeni izn., 76/2017 – usklađeni izn., 18/2018 – usklađeni izn, 62/2018 – usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni izn. i 91/2019)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obaveza proizvođača i obrađivača duvana da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostave izveštaj o proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda za prethodno tromesečje Januar – Mart 10.4.2020. Poslovanje proizvođača i obrađivača duvana
Zakon o porezu na dohodak građana
(„Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 – usklađeni din. izn.)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa – OBRAZAC OZU 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
5.3.2020.
5.4.2020.
 Zaključeni ugovori
– estrada
Porez na paušalni prihod od samostalne delatnosti, kao i porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
15.3.2020.
15.4.2020.
10% Na osnovu rešenja Poreske uprave, odnosno na osnovu poreske prijave za mesečnu akontaciju poreza
Porez koji se utvrđuje rešenjem poreskog organa plaća se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala na prihod po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga Januar – Mart 2020. 15.4.2020.   Prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju se prihodi koje fizičko lice saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva
Obaveza podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika – preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice (koji su kao takvi propisani članom 32. Zakona o porezu na dohodak građana) 2019. godina 15.4.2020.   Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod, vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice, vodi poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
Zakon o igrama na sreću
(„Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 93/2012 – dr. zakon, 30/2018, 95/2018 i 91/2019)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Obaveza Državne lutrije Srbije da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
5.3.2020.
5.4.2020.
60% na osnovicu koja čini razliku između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka Priređivanje klasičnih igara na sreću
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
5.3.2020.
5.4.2020.
3% na vrednost primljenih uplata – kod igara koje učesnici igraju jedni protiv drugih (poker), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama
Obaveza priređivača da dostavi mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igre na sreću posebno, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
5.3.2020.
5.4.2020.
 Priređivač je dužan da vodi evidenciju o osnovnicama na osnovu kojih obračunava i plaća naknade za priređivanje posebnih igara na sreću
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
5.3.2020.
5.4.2020.
25 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za dobijeno odobrenje
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
5.3.2020.
5.4.2020.
5% (ne manje od 35 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za priređivanje posebnih igara na sreću
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
5.3.2020.
5.4.2020.
100 evra u dinarskoj protivvrednosti – po kladionici Priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću – klađenje 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
5.3.2020.
5.4.2020.
15% (ne manje od 500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata – po kladionici Priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
5.3.2020.
5.4.2020.
2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije 1.2.-29.2.2020.
1.3.-31.3.2020.
5.3.2020.
5.4.2020.
15% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod klađenja, odnosno 5% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod ostalih igara Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
%d bloggers like this: