Skip to content

Porez na imovinu za 2020. godinu

Donet je novi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 93/2019 i koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a u skladu sa kojim, između ostalog, poreski obveznici koji vode poslovne knjige i samim tim porez na imovinu utvrđuju samooporezivanjem, prijavljuju porez na imovinu za 2020. godinu.

U skladu sa navedenim, važeća zakonska regulativa za utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem za 2020. godinu je:

Zakon o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002 (SUS), 80/2002, 80/2002 (dr. zakon), 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 (odluka US), 47/2013, 68/2014 (dr. zakon), 95/2018, 99/2018 i (odluka US) i 86/2019 – u daljem tekstu: Zakon) i

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 93/2019 – u daljem tekstu: Pravilnik).

Naime, u skladu sa Zakonom, obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige i samim tim porez na imovinu utvrđuju samooporezivanjem, dužni su da do 31. marta podnesu poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu.

Napominjemo da prema Zakonu obveznik koji vodi poslovne knjige za imovinu za koju je, u periodu od 1. januara poreske godine do 31. marta poreske godine nastala poreska obaveza ili je došlo do druge promene koja se prijavljuje, poresku prijavu podnosi:

u okviru prijave kojom, do 31. marta poreske godine, prijavljuje utvrđeni porez za poresku godinu za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave, ili

– nakon podnošenja te prijave, do 31. marta poreske godine.

Drugim rečima, ukoliko do predmetne promene dođe u navedenom periodu poreska prijava ne podnosi se u roku od 30 dana, već u okviru prijave kojom se prijavljuje utvrđeni porez za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave, a koja se podnosi do 31. marta poreske godine. Takođe, ukoliko je predmetna prijava podneta pre nastanka navedene promene, ista se prijavljuje do 31. marta poreske godine.

Za imovinu za koju je prijava podneta, obveznik koji vodi poslovne knjige u nepromenjenom roku, tj. do 31. marta svake sledeće poreske godine podnosi poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Obveznici koji vode poslovne knjige poresku prijavu podnose isključivo u elektronskom obliku preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija (u daljem tekstu: JIS LPA).

Poresku prijavu na Obrascu PPI-1 – Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu podnosi obveznik poreza na imovinu:

1) pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;

2) nerezidentno pravno lice – za nepokretnosti za koje poreske obaveze iz poreskopravnog odnosa po osnovu poreza na imovinu ispunjava ogranak tog lica koji vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ogranak nerezidentnog obveznika), u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona;

3) preduzetnik koji vodi poslovne knjige – za imovinu koja je evidentirana u njegovim poslovnim knjigama (u daljem tekstu: imovina u poslovnim knjigama), osim preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: preduzetnik koji vodi poslovne knjige);

4) drugo lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije, osim preduzetnika – za imovinu koja nije evidentirana u njegovim poslovnim knjigama.

%d bloggers like this: