Skip to content

Zahtev za preknjižavanje

U skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“ br. 80/02….30/18) u poreskopravnom odnosu fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja.


Zahtev za preknjižavanje poreski obveznici podnose nadležnoj filijali prema svom sedištu, odnosno prebivalištu fizičkog lica.
U zahtevu se obavezno navodi: naziv/ime obveznika, PIB/ JMBG, sedište/adresa, račun na teret kog se vrši preknjižavanje i račun u korist kog se vrši prenos sredstava, odnosno BOP ukoliko je isti dodeljen poreskoj prijavi.


Zahtev mora da bude potpisan od strane: poreskog obveznika lično, zakonskog zastupnika, lica koje je ovlašćeni predstavnik po opštem aktu pravnog lica i punomoćnika.


Ukoliko zahtev podnosi ovlašćeni predstavnik pravnog lica, koji je određen opštim aktom pravnog lica, predstavnik o tome mora priložiti dokaz.
U situaciji kada stranka ima punomoćnika punomoćje se daje u pisanom obliku, ili usmeno na zapisnik. Ako se posumnja u istinitost punomoćja, nalaže se stranci da podnese overeno punomoćje.


U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“ br.43/03….113/17, 3/18-ispravka) taksa se ne plaća na zahtev za preknjižavanje.


Po prijemu zahteva za preknjižavanje ceni se osnovanost podnetog zahteva, odnosno proverava u poreskom računovodstvu da li preplata javnog prihoda postoji, da li su izvršena sva potrebna knjiženja u poreskom računovodstvu i da li postoji potreba za dodatnim proverama u postupku kancelarijske ili terenske kontrole. Ukoliko se utvrdi na osnovu činjeničnog stanja da postoji dug koji se namiruje iz osnovane preplate i da je zahtev za preknjižavanje osnovan, donosi se rešenje kojim se preknjižavanje odobrava i isto se dostavlja poreskom obvezniku i Upravi za trezor.


Kada se porez plaća putem preknjižavanja, danom plaćanja poreza smatra se dan na koji je dospeo porez koji se plaća putem preknjižavanja, ako na taj dan postoji više plaćen porez po drugom osnovu, ili dan na koji je porez po drugom osnovu plaćen u iznosu većem od dugovanog, ako je porez koji se plaća putem preknjižavanja ranije dospeo. Dan plaćanja poreza određuje se na osnovu činjeničnog stanja na dan odlučivanja po zahtevu.


Dan na koji je porez na dodatu vrednost plaćen u većem iznosu od dugovanog je dan na koji poreski obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita u skladu sa članom 52. Zakona o porezu na dodatu vrednost kojim je propisano da taj zahtev, PDV poreski obveznik može da podnese najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period.


Zahtev za otpis neosnovano obračunate kamate kojom je obveznik zadužen na računu u korist koga je izvršeno preknjižavanje, poreski obveznik može istaći u okviru zahteva za preknjižavanje ili ga podneti po izvršenju rešenja o preknjižavanju.


Zastarelost prava


Kod postupanja po zahtevu za preknjižavanje vodi se računa o roku zastarelosti.
Shodno članu 114a ZPPPA, namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza.


Odredbe o zastarelosti prava na preknjižavanje ne primenjuju se na doprinose za obavezno socijalno osiguranje.


Ukoliko se u postupku po zahtevu utvrdi da je zahtev za preknjižavanje neosnovan, ili je nastupila zastarelost, tada se donosi rešenje kojim se zahtev za preknjižavanje odbija.

%d bloggers like this: