Skip to content

Porez na zakup

Privredni subjekti koji ne poseduju sopstveni prostor u kome bi obavljali svoju delatnost mogu da zakupe poslovni prostor od fizičkih ili pravnih lica. Prilikom izdavanja prostora zaključuje se Ugovor o zakupu i jedan od jako bitnih elemenata tog Ugovora je iznos zakupnine na koji treba da se plati porez.

Pod prihodima od izdavanja nepokretnosti podrazumevaju se prihodi koje fizička lica ostvaruju izdavanjem nepokretnosti u zakup ili podzakup.

Porez na prihode od sopstvenih nepokretnosti plaća se kad se ostvare sledeće činjenice:

– da fizičko lice, koje nije preduzetnik koji obavlja delatnost izdavanja nepokretnosti u zakup, izdaje u zakup nepokretnost;

– da je nepokretnost koju izdaje fizičko lice u zakup u vlasništvu tog fizičkog lica.

Način utvrđivanja i plaćanja poreza na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti zavisi od toga koje lice se pojavljuje u svojstvu zakupca.

Ako se u svojstvu zakupca pojavljuje pravno lice ili preduzetnik (bez obzira da li vodi poslovne knjige ili porez plaća na paušalno utvrđen prihod), onda postoji obaveza tih lica da prilikom isplate zakupnine obračunaju, obustave i uplate porez po odbitku na propisani račun javnih prihoda.

1. Pravno lice izdaje nepokretnost drugom pravnom licu

Ako se prostor za potrebe obavljanja delatnosti iznajmljuje od pravnih lica ne postoji obaveza plaćanja poreza na zakup , već pravno lice koje je u vlasništvu prostora izdaje račun na iznos ugovorene zakupnine drugom pravnom licu i prikazuje u svojim knjigama prihode od izdavanja.

2. Fizičko lice izdaje nepokretnost drugom fizičkom licu

Ako se nepokretnost izdaje fizičkom licu ili nekom drugom zakupcu koji, saglasno ZPDG, nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku (na primer, diplomatsko predstavništvo, međunarodna organizacija, strano pravno lice itd.), u tom slučaju fizičko lice – zakupodavac dužno je da obračuna i plati porez u roku od 30 dana od ostvarivanja prihoda, kao i da, u istom roku, podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu na Obrascu PP OPO.

Prihod fizičkog lica od sopstvenih nepokretnosti ulazi u dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana.

3. Fizičko lice izdaje nepokretnost pravnom licu

Ukoliko je slučaj da fizičko lice izdaje nepokretnost u zakup pravnom licu, onda je to pravno lice u obavezi da obračuna i plati porez po odbitku, kao i da podnese Obrazac PPP PD.

Pre isplate zakupnine i poreza po odbitku zakupac (pravno lice ili preduzetnik) podnosi poresku prijavu na Obrascu PPP PD, koji se isključivo podnosi elektronskim putem preko portala Poreske uprave, u kojoj obračunava iznos poreza.

Napominjemo da u ovom slučaju, fizičko lice – zakupodavac nema obavezu podnošenja bilo kakve poreske prijave po tom osnovu, budući da zakupac obračunava i plaća porez po odbitku na propisani račun javnih prihoda.

Za firmu zakupnina predstavlja poslovni trošak koji se uredno beleži u poslovnim knjigama i priznaje u poreskom bilansu prilikom obračuna oporezive dobiti.

Za fizičko lice, zakupnina je prihod i ulazi u dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana.

%d bloggers like this: