Skip to content

Ugovor o dopunskom radu

Mogućnost dopunskog rada, u odnosu na lica koja se angažuju u privatnom sektoru, uređena je Zakonom o radu.

Prema članu 202. Zakona o radu, zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena.

Zakon o radu ne propisuje nijedan dodatni uslov, što znači da zaposleni može ugovor o dopunskom radu zaključiti bez saglasnosti i bez obaveštavanja poslodavca kod koga je u stalnom radnom odnosu.

Da bi zaposleni mogao zaključiti ugovor o dopunskom radu mora poslodavcu sa kojim zaključuje ugovor o dopunskom radu da dostavi dokaz da kod drugog poslodavca radi puno radno vreme jer je to uslov za zaključenje ugovora.

Zaposleni sa nepunim radnim vremenom ne može zaključiti ugovor o dopunskom radu. Takođe, nije moguće zaključiti ugovor o dopunskom radu sa nezaposlenim licem, penzionisanim licem i nerezidentom koji je u radnom odnosu u inostranstvu.

Uslov za zaključivanje ugovora o dopunskom radu koji je zakonom definisan: najviše do jedne trećine punog radnog vremenapodrazumeva da je to jedna trećina od 40-časovne radne nedelje, što znači da dopunski rad može da iznosi najviše 13,33 časova nedeljno.

Odredbe Zakona o radu primenjuju se u svim slučajevima zaključenja ugovora o dopunskom radu, izuzev kada je posebnim zakonima dopunski rad uređen na drugi način. U tom slučaju primenjuju se odredbe posebnih zakona.

%d bloggers like this: