Skip to content

Test samostalnosti preduzetnika

Ideja Zakonodavca da uvede test je da se na bazi određenih kriterijuma utvrdi da li osoba kod nalogodavca radi kao preduzetnik ili obavlja poslove koje bi u redovnom toku obavljalo zaposleno lice.

Suština je da svi naručioci posla (nalogodavci) koji su registrovani kao doo ili preduzetnik za svaki sklopljen ugovor o obavljanju posla sa preduzetnikom  treba da urade Test samostalnosti.


Ukoliko test pokaze da je utvrđena nesamostalnost preduzetnika  nalogodavac je u obavezi da plati dodatni porez i doprinose za PIO na ukupan iznos izdatog racuna.

Prihodi koje budu ostvarivali preduzetnici  oporezovaće se kao drugi prihod, ukoliko se utvrdi da postoji nesamostalnost u odnosu sa nalogodavcem.

Suština je u tome da se (ne)samostalnost preduzetnika određuje u odnosu na konkretnog nalogodavca, na osnovu devet propisanih kriterijuma, koji se utvrđuju na osnovu ugovora, kao i ostalih dokaza i činjenica u svakom konkretnom slučaju. Ukoliko, u odnosu sa konkretnim nalogodavcem postoje najmanje pet od propisanih devet kriterijuma, smatra se da je preduzetnik nesamostalan u odnosu na tog nalogodavca, te se prihod koji preduzetnik ostvaruje po tom osnovu, oporezuje kao drugi prihod, a ne kao prihod od samostalne delatnosti.

U nastavku navodimo  predmetnih devet kriterijuma nesamostalnosti preduzetnika:

    (1) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku paušalcu ili su odmor i odsustva preduzetnika ili preduzetnika paušalca zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem i naknada preduzetniku ili preduzetniku paušalcu se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru;

    (2) preduzetnik ili preduzetnik paušalac uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni;

    (3) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika ili preduzetnika paušalca;

    (4) nalogodavac je angažovao preduzetnika ili preduzetnika paušalca nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika ili preduzetnika paušalca;

    (5) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili preduzetnika paušalca ili finansira njihovu nabavku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, ili nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika ili preduzetnika paušalca, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio;

    (6) najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzetnika paušalca u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem;

    (7) preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik paušalac snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji;

    (8) ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku ili preduzetniku paušalcu da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu;

    (9) preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu se obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom tog radnog dana između 00 i 24 časa.

Nalogodavac (kao isplatilac prihoda) je odgovoran za plaćanje poreza i doprinosa. Drugim rečima, ako nadležni poreski organ, u postupku poreske kontrole, utvrdi da postoji nesamostalnost preduzetnika u odnosu na nalogodavca, obavezaće nalogodavca da plati porez i doprinose po osnovu isplaćenih prihoda tom preduzetniku, zajedno sa kamatom. Pored toga, nalogodavac, kao i odgovorno lice mogu biti i prekršajno (pa čak i krivično) kažnjeni zbog neobračunavanja i neplaćanja poreza po odbitku, po ovom osnovu.

Sa druge strane, preduzetniku se ovaj prihod uračunava u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana, nezavisno od oporezive dobiti, odnosno paušalnog prihoda, na koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti.

S tim u vezi, i preduzetnik može biti u problemu, ako je po ovom osnovu platio manji iznos godišnjeg poreza na dohodak građana ili ako je po osnovu ovog prihoda trebalo da plati godišnji porez na dohodak građana.

%d bloggers like this: