Skip to content

Postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja putem prenosa zarade izvršnog dužnika

Od 1. januara 2020. godine u primeni su odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, broj 54/2019) koje na nov način uređuju izuzimanje od izvršenja i ograničenje izvršenja na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i u ovom tekstu će na te novine biti posebno ukazano.

Izvršenje na zaradi se sprovodi na osnovu:

– rešenja o izvršenju (rešenje suda ili javnog izvršitelja kojim se usvaja predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave ili verodostojne isprave),

– pristanka izvršnog dužnika (administrativna zabrana).

Poslodavac, na osnovu rešenja o izvršenju, isplaćuje izvršnom poveriocu deo zarade zaposlenog (izvršni dužnik) čija plenidba je određena rešenjem o izvršenju. Deo zarade se pleni i prenosi izvršnom poveriocu sve dok se potraživanje izvršnog poverioca ne namiri u celini. Ukoliko u toku izvršenja dođe do povećanja zarade, rešenje o izvršenju na zaradi proteže se i na povećanje zarade koje usledi posle dostavljanja rešenja o izvršenju, nezavisno od toga kada je rad obavljen.

Zarada kao predmet izvršenja

Zarada zaposlenog, na osnovu člana 105. stav 1. ZOR, sastoji se od:

– zarade za obavljeni rad i zarade za vreme provedeno na radu, koju na osnovu člana 106. ZOR čine:

• osnovna zarada,

• deo zarade za radni učinak i

• uvećana zarada (pravo iz člana 108. ZOR);

– zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i

drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu (na primer: terenski dodatak, dodatak za odvojeni život, otpremnina pri sporazumnom prestanku radnog odnosa).

Izuzimanje od izvršenja primanja

Zaradom se ne smatraju i neće biti predmet izvršenja, sledeća primanja zaposlenog:

– primanja po osnovu učešća zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom (član 14. ZOR);

– naknada troškova za upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknadu drugih troškova rada (član 42. stav 3. tač. 4) i 5) ZOR);

– naknada troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu:

• za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz,

• za vreme provedeno na službenom putu u zemlji,

• za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu,

• smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade (član 118. tač. 1-4) ZOR);

– druga primanja u skladu sa opštim aktom isplaćena zaposlenom po osnovu:

• otpremnine pri odlasku u penziju,

• naknade troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog,

• naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja,

• premije za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija,

• poklon za Božić i Novu godinu (član 119 ZOR);

– jubilarna nagrada i solidarna pomoć u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu (član 120. stav 1. tačka 1) ZOR);

– otpremnina koja se isplaćuje pre otkaza ugovora o radu koji je posledica prestanka potrebe za radom zaposlenog zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena (višak zaposlenih, član 158. ZOR).

Ograničenje izvršenja na zaradi/plati, naknadi zarade/plate uređuju odredbe člana 258. Zakona. Ove odredbe su, u odnosu na odredbe koje su u primeni do 31. decembra 2019. godine, pretrpele značajne izmene, tako da su od 1. januara 2020. godine u primeni sledeća ograničenja.

Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate može da se sprovede u visini do jedne polovine zarade, plate, naknade zarade, naknade plate. Prethodno važeće ograničenje je bilo do dve trećine.

Ako je iznos zarade ili plate, odnosno naknade zarade, naknade plate jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom izvršenje može da se sprovede do četvrtine zarade, plate, odnosno naknade zarade, naknade plate. Prethodno važeće ograničenje je bilo do jedne polovine.

Redosled namirenja

Prvenstvo u namirenju nad ostalim izvršnim poveriocima i kada je izvršenje radi namirenja ostalih izvršnih poverilaca već počelo imaju izvršni poverioci koji potražuju:

– zakonsko izdržavanje,

– novčanu rentu zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad ili

– novčanu rentu za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja.

Obaveze i odgovornost poslodavca u postupku izvršenja na zaradi

Poslodavac je obavezan da postupi po rešenju o izvršenju na zaradi/plati, naknadi zarade/plate kao i na novčanoj naknadi ostvarenoj radom van radnog odnosa. Poslodavac, u skladu sa rešenjem o izvršenju pleni deo zarade i prenosi izvršnom poveriocu sve dok se potraživanje izvršnog poverioca ne namiri u celini.

Rešenje o izvršenju deluje prema poslodavcu izvršnog dužnika od trenutka dostave.

Odredbe člana 294. Zakona propisuju obaveze poslodavca u slučaju promene poslodavca. Poslodavac kod koga je izvršnom dužniku prestao radni odnos, ako mu je poznato ko je novi poslodavac, dužan je da odmah:

– preporučenom pošiljkom s povratnicom dostavi rešenje o izvršenju novom poslodavcu i

– tome obavesti javnog izvršitelja.

Ako poslodavacu kod koga je izvršnom dužniku prestao radni odnos nije poznato ko je novi poslodavac, o tome odmah obaveštava javnog izvršitelja.

Poslodavac će odmah obavestiti donosioca rešenja (javnog izvršitelja, sud) ako nije moguće zapleniti deo zarade izvršnog dužnika:

– zbog ograničenja iz člana 258. Zakona, jer su drugi izvršni poverioci već stekli pravo na namirenje,

– zbog toga što izvršni dužnik ne ostvaruje zaradu/platu, već naknadu zarade koja je izuzeta od izvršenja na osnovu člana 257. Zakona,

– zbog toga što izvršni dužnik ne ostvaruje zaradu/platu, naknadu zarade/plate već radi po ugovoru o radu van radnog odnosa po kom osnovu prima novčanu naknadu.

Zaplenjeni deo zarade/plate, naknade zarade/plate i novčane naknade poslodavac izvršnom poveriocu, u skladu sa članom 293. Zakona isplaćuje:

– na blagajni,

– preko pošte na adresu koju označi izvršni poverilac,

– na račun izvršnog poverioca kod banke,

– na namenski račun javnog izvršitelja.

Poslodavac, na osnovu člana 296. Zakona odgovara za štetu koju izvršni poverilac pretrpi:

– ako nije postupao prema rešenju o izvršenju,

– ako posle okončanja radnog odnosa izvršnog dužnika nije novom poslodavcu odmah dostavio rešenje o izvršenju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili

– ako nije odmah obavestio javnog izvršitelja da ne zna ko je novi poslodavac izvršnog dužnika.

Izvršenje rešenja donetih u postupcima započetim pre 1. januara 2020. godine

Na osnovu člana 167. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju postupci izvršenja i obezbeđenja započeti pre 1. januara 2020. godine (dan početka primene ovog zakona), okončaće se po propisima koji se primenjuju do dana početka primene ovog zakona.

Imajući u vidu navedenu odredbu, izvršenje se sprovodi na osnovu odredbi Zakona koje su bile u primeni do 31. decembra 2019. godine sve dok se postupci izvršenja započeti pre 1. januara 2020. godine ne okončaju.

Na osnovu člana 128. stav 1. Zakona izvršni postupak okončava se obustavom (iz razloga koji su definisani u članu 129. Zakona) ili zaključenjem.

Na osnovu člana 130. stav 1. Zakona izvršni postupak zaključuje se posle namirenja izvršnog poverioca tako što se zaključkom utvrđuje da je preduzeta poslednja izvršna radnja.

Konkretno, izvršenje na zaradi/plati, odnosno naknadi zarade/plate koje je započeto do 31. decembra 2019. godine sprovodiće se po do tada važećim odredbama bez obzira na to što će se plenidba dela zarade/plate, odnosno naknade zarade/plate i prenos izvršnom poveriocu izvršavati i posle 1. januara 2020. godine.

Namirenje izvršnog poverioca po rešenju o izvršenju koje je doneto do 31. decembra 2019. godine i kojim je određena plenidba 2/3 zarade izvršavaće se na taj način sve do konačnog namirenja.

%d bloggers like this: