Skip to content

Pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2020. do 31. januara 2021. godine.

Izuzimanja iz dohotka za oporezivanje

Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu:

R.
br.
OPIS Usklađeni
dinarski
neoporezivi iznosi
1) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:
  – pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) 69.789
  – stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 30.570
  – naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 9.970
  – naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 5.353
  – novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 13.248
  – naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) 101.900
2) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 
  – neoporezivi iznos zarade  16.300
3) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 18. stav 1:
 – naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) 3.988
  – dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 2.394
  – naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5) 6.980
  – solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 39.881
  – poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 9.970
  – jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 19.939
  – pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) 69.789
4) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 21a stav 2:
  – premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 5.984
5) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:
  – pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) 101.900
6) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 85. stav 1:
  – nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11) 13.248
%d bloggers like this: