Skip to content

Posebni uslovi za obavljanje trgovine na malo

Novim Zakonom o trgovini („Službeni glasnik RS“, broj 52/2019 – u daljem tekstu: Zakon) posebno je uređena oblast Posebni uslovi za obavljanje trgovine na malo i pružanje usluga potrošačima.

U posebne uslove za obavljanje trgovine na malo i pružanje usluga potrošačima ubrajaju se:

– podaci o trgovcu i pružaocu usluge,

– radno vreme,

– deklaracija,

– isticanje cene,

prodajni podsticaji,

prodaja sa sniženom cenom i

oglašavanje prodajnih podsticaja.

Šta se sve smatra prodajnim podsticajem i prodajom sa sniženom cenom, koje informacije mora da sadrži poruka koja se na njega odnosi, koliko dugo može da traje prodajni podsticaj, samo su neka od pitanja na koja ćemo u ovom tekstu dati odgovore.

U praksi, ponuda robe po sniženoj ceni, obećana nagrada, prateći poklon, program lojalnosti i sl., neki su od podsticaja koje trgovci danas koriste.

Zakon uređuje da ponuda prodajnog podsticaja treba da pruži osnovne informacije potencijalnom kupcu, tako da ona obavezno sadrži:

vrstu podsticaja;

-precizno i jasno određenje robe/usluge na koju se odnosi;

period važenja podsticaja, sa naznakom datuma početka i datuma isteka, a u slučaju rasprodaje sa naznakom „dok traju zalihe“;

-sve eventualne posebne uslove vezane za ostvarivanje prava na podsticaj.

Navedeni sadržaj je obavezan za sve vrste prodajnih podsticaja.

1. PRODAJA SA SNIŽENOM CENOM

Svaki od podsticaja, od trenutka oglašavanja do realizacije ima svoje specifičnosti. U skladu sa tim, u nastavku dajemo bliža objašnjenja i navedene specifičnosti, kako biste izabrali onaj prodajni podsticaj koji najviše odgovara vašem poslovanju i čije uslove možete da ispunite.

Dakle, prodaja sa sniženom cenom može da bude:

– rasprodaja;

– sezonsko sniženje;

– akcijska prodaja.

1.1. Rasprodaja

Rasprodaja robe je prodaja robe po nižoj ceni u odnosu na prethodnu cenu.

Situacije u kojima se sprovodi rasprodaja su:

– prestanak poslovanja trgovca,

– prestanak poslovanja u određenim objektima ili

– prestanak prodaje određene robe.

Trgovac je dužan da, pored obaveznog sadržaja ponude prodajnog podsticaja, na prodajnom mestu:

– jasno istakne prethodnu i sniženu cenu;

fizički izdvoji robu koja je predmet rasprodaje od prodaje robe pod redovnim uslovima;

– trgovac ne sme da naručuje i uključuje u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje od objavljivanja rasprodaje do kraja njenog trajanja.

Trgovcu nije dozvoljeno da:

ponovo prodaje robu koja je već bila na rasprodaji, usled prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe;

vrši oglašavanje prodajnih podsticaja za navodnu rasprodaju ili prividno sniženje cene robe ili usluga, obim sniženja ili sl., ako je ranija cena neistinito prikazana ili je roba bila ponuđena po ranijoj ceni u zanemarljivo kratkom periodu.

1.2. Sezonsko sniženje

Sezonsko sniženje robe je prodaja robe po sniženoj ceni nakon proteka sezone i može se organizovati najviše dva puta godišnje.

Zakon propisuje da sezonsko sniženje traje najviše 60 dana po sezonskom sniženju, kao i da započinje u periodu:

– između 25. decembra i 10. januara i

– između 1. i 15. jula.

Dakle, sezonsko sniženje ne traje samo u ovim rokovima već u navedenim rokovima može započeti i trajati 60 dana od dana kada je započeto.

Trgovac može nakon sezonskog sniženja ponuditi robu na rasprodaju, naravno ukoliko su ispunjeni uslovi za ovaj prodajni podsticaj (prestanak poslovanja trgovca, prestanak poslovanja u određenim objektima ili prestanak prodaje predmetne robe).

Naglašavamo i da trgovac nije u obavezi da robu koju je prodavao po sniženoj ceni nudi po redovnoj ceni, koja je bila pre označavanja rasprodaje.

1.3. Akcijska prodaja

Akcijska prodaja je prodaja robe po ceni koja je niža od prethodne cene.

Može da traje najduže 31 dan.

Trgovac je dužan da na robi, koja je predmet akcijske prodaje, istakne prethodnu cenu, sniženu cenu i procenat sniženja.

Ukoliko trgovac organizuju akcijsku prodaju sa rokom važenja do tri dana, onda ne mora da istakne sniženu i prethodnu cenu. Dovoljno je da jasno istakne procenat sniženja.

Posebno naglašavamo da Zakon ne propisuje koliko vremena treba da protekne između dve akcijske prodaje iste robe, već samo maksimalno trajanje akcije.

1.4. Specifičnosti ostalih prodajnih podsticaja

Za koji god prodajni podsticaj da se trgovac opredeli, mora poštovati propisane uslove.

Pored navedenih, u praksi postoje i druge situcije za koje je, u smislu prodajnih podsticaja dato preznije tumačenje i uređenje.

Ukoliko se, na primer, radi o robi kojoj je umanjena upotrebna vrednost, na prodajnom mestu mora biti jasno istaknut razlog koji predstavlja osnov prodajnog podsticaja. Ukoliko se pak radi o promotivnoj prodaji, tj. prodaji robe koja se prvi put uvodi u ponudu trgovca, ista se nudi po nižoj ceni od cene koja će biti formirana u redovnoj ponudi. U situaciji kada se nudi poklon kao prodajni podsticaj prilikom kupovine prethodno upakovanog proizvoda, jedinična cena ne sme da bude viša od jedinične cene proizvoda bez poklona.

Vaučer, kupon ili drugo sredstvo, koje se izdaje radi ostvarivanja prava na podsticaj, mora da sadrži obavezni sadržaj koji smo naveli na početku ovog teksta, ali i podatke o izdavaocu, kao i novčanoj vrednosti ili visini popusta.

Prodaja robe ili usluge u okviru posebnih programa lojalnosti (kartice lojalnosti, sakupljanje bodova i sl.) predstavlja poseban prodajni podsticaj gde trgovac i pružalac usluge pod jasno definisanim i objavljenim uslovima određenim pogodnostima nagrađuju kupce za njihovu vernost.

2. Oglašavanje prodajnih podsticaja

Pored toga što smo na početku naveli šta svaka ponuda prodajnog podsticaja naročito sadrži, zajedničke karakteristike odnose se i na materiju oglašavanja.

U skladu sa tim skrećemo pažnju na zabranu oglašavanja prodajnih podsticaja za robu koje ima u tako maloj količini da je očigledno da se time namerava privlačenje kupaca radi navođenja na kupovinu druge robe, osim ako nije naznačena jasno raspoloživa količina na dan početka prodajnog podsticaja.

Takođe, najveći procenat sniženja može da se navede ukoliko se odnosi na najmanje jednu petinu robe u asortimanu trgovca na svakom prodajnom mestu na koji se prodajni podsticaj odnosi.

Zakon propisuje i zabranu oglašavanja navodne rasprodaje ili prividno sniženje cene robe ukoliko je ranija cena neistinito prikazana ili je roba bila ponuđena po ranijoj ceni u zanemarljivo kratkom periodu.

Što se tiče oglašavanja robe po cenama povlašćenim za određene kategorije lica ili za određeno područje ili određeni period vremena i dr., mora se tačno označiti kategorija lica, područje, period za koji cena važi i dr.

Imajući u vidu da se u praksi dešava da se kod oglašavanja prodajnog podsticaja roba oglašava i nudi sa opisom„trajno snižena cena“, skrećemo pažnju da ovakav vid oglašavanja nije ispravan jer ne sadrži jedan od osnovnih elemenata prodajnih podsticaja, a to je period važenja. U skladu sa tim ovakav podsticaj se ne može ni sprovoditi.

3. Propisane kazne

Oblast koja se odnosi na prodajne podsticaje uređena je čl. 36-38. Zakona.

Ukoliko se propisani uslovi ne poštuju, prema članu 68. Zakona, novčanom kaznom od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ukoliko sprovodi i oglašava prodajne podsticaje suprotno odredbama čl. 36-38. Zakona, dok će se fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu kazniti novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

Naglašavamo da se uz navedene prekršajne kazne pravnom licu može izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude, a odgovornom licu u pravnom licu zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Preduzetniku i fizičkom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine.

%d bloggers like this: