Skip to content

Lična zarada preduzetnika

Odredbom člana 33a stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 (dr. zakon), 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (odluka US), 93/2012, 114/2012 (odluka US), 47/2013, 48/2013 (ispr.), 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – dalje: Zakon) propisano je da se preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik može opredeliti za isplatu lične zarade.

Da bi se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade neophodno je da:

– donese odluku o isplati lične zarade,

– preda Poreskoj upravi obaveštenje o isplati lične zarade.

Preduzetnik koji se odluči za isplatu lične zarade dužan je da nadležnom poreskom organu dostavi pismeno obaveštenje o svom opredeljenju da isplaćuje ličnu zaradu. Pismeno obaveštenje dostavlja se nadležnoj filijali Poreske uprave najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Kada se preduzetnik opredeli za isplatu lične zarade, navedeno opredeljenje ne može da menja u toku poreskog perioda.

Ukoliko preduzetnik želi da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da nadležnom poreskom organu dostavi pismeno obaveštenje do 15. decembra tekuće godine.

Preduzetnik visinu lične zarade utvrđuje u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima. Prilikom definisanja visine zarade potrebno je voditi računa da bruto zarada ne bude niža od najniže osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Ukoliko je bruto lična zarada niža od važeće najniže osnovice za obračun doprinosa, neophodno je obračunati i platiti doprinose na najnižu mesečnu osnovicu od 23.921,00 dinar.

Na ličnu zaradu preduzetnika plaća se:

porez na zaradu po stopi od 10%

doprinos za PIO po stopi od 26%,

doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%,

doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti po stopi od 0,75%.

Preduzetnici koji delatnost obavljaju iz radnog odnosa ili su penzonisana fizička lica, prilikom isplate lične zarade nisu obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Ukoliko preduzetnik ne isplati ličnu zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 51. stav 2. Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017 i 95/2018).

%d bloggers like this: