Skip to content

Nove olakšice za zapošljavanje od sledeće godine

Od iduće godine očekuju se nove olakšice i odnose se na kompanije koje budu povećavale broj zaposlenih i zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine.

Olakšice koje mogu da se ostvare su:

  • Umanjenje osnovice poreza i doprinosa po osnovu zarade novonastanjenog obveznika;
  • Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost;
  • Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica.

Olakšica u vidu umanjenja poreske osnovice i osnovice doprinosa po osnovu zarade novonastanjenog lica

Osnovicu poreza i doprinosa na zaradu novonastanjenog obveznika koju, po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme, ostvaruje od kvalifikovanog poslodavca na radnom mestu za koje je potrebno posebno stručno obrazovanje i potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada, čini osnovica iz člana 15a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana umanjena za 70%.

Kvalifikovani poslodavac je poslodavac koji je rezident Republike Srbije, i koji:
– nije povezano lice sa poslodavcem kod koga je novonastanjeni obveznik prethodno bio zaposlen,
– zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je u periodu od 25 godina koji prethodi godini zasnivanja radnog odnosa bar tri godine ispunjavao uslov iz člana 7. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana da se smatra rezidentom RS (da na teritoriji RS ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa).

Novonastanjeni obveznik je obveznik koji:
– u periodu od 24 meseca koja prethode danu zaključenja ugovora o radu nije pretežno boravio na teritoriji RS – za mesečnu zaradu veću od 137.258 dinara,
– u momentu zaključenja ugovora o radu mlađi od 40 godina koji je u periodu od 12 meseci pre zaključenja ugovora o radu pretežno boravio van teritorije RS radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja – za mesečnu zaradu veću od 205.887 dinara.

Navedene dinarske iznose objavljuje Vlada svake godine i primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju.
Pravo na umanjenje može da se ostvari za period od pet godina od dana zaključenja ugovora o radu, nezavisno od promene poslodavaca.

Pravo na umanjenje ima samo onaj novonastanjeni obveznik koji se istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa ili u razumnom roku po zasnivanju radnog odnosa nastanjuje na teritoriji RS i koji ispunjava uslov iz člana 7. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana da se smatra rezidentom RS i njenim poreskim rezidentom za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Pravo na umanjenje novonastanjeni obveznik ostvaruje počev od prve zarade isplaćene za mesec u kome su od nadležnog organa pribavljeni dokazi o ispunjenosti uslova.
Podzakonskim aktom biće bliže uređen način ostvarivanja prava.
U primeni će biti od 1. marta 2020. godine.

Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu zarade osnivača koji je zaposlen u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost

Poslodavac – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koje je upisano u registar nadležnog organa, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza i doprinosa (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom novoosnovanom privrednom društvu.


Ne plaćaju se porez i doprinosi po osnovu zarade:
– osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno društvo;
– za zarade čiji iznos nije viši od 150.000 dinara mesečno.
Uslovi za ostvarivanje oslobođenja:
– da je osnivač/osnivači zasnovao radni odnos sa novoosnovanim privrednim društvom, zaključio ugovor o radu i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje,

-da osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela u novoosnovanom privrednom društvu tokom perioda za koji ostvaruje pravo na oslobođenje.

Pravo na oslobođenje može da ostvari poslodavac koji:
– je novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost,
– da osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela u novoosnovanom privrednom društvu tokom perioda za koji ostvaruje pravo na oslobođenje.

Pravo na oslobođenje može da ostvari poslodavac koji:
– je novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost,
– nije povezan ni sa jednim pravnim licem,
– ne ostvaruje više od 30% svog ukupnog prihoda od drugih lica koja se smatraju povezanim sa bilo kojim osnivačem poslodavca – privrednog društva,
– je osnovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Ograničenja:
-po osnovu zarade osnivača za koja je jedan novoosnovani poslodavac ostvario poresko oslobođenje, drugi novoosnovani poslodavac ne može za ta lica da ostvari istovrsno oslobođenje,

-poslodavac koji koristi poresko oslobođenje, osim kada koristi oslobođenje u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu oslobođenja, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari druge olakšice, uključujući i korišćenje subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje.

U primeni od 1. marta 2020. godine.

Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim licem, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Poslodavac je svaki poslodavac, pravno ili fizičko lice, koje:
– u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2022. godine zaključi ugovor o radu sa kvalifikovanim novozaposlenim licem,
– novozaposleno lice prijavi na obavezno socijalno osiguranje.

Kvalifikovano novozaposleno lice je lice koje:
– u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, a koje je status osiguranika zaposlenog steklo u periodu od 1. januara do 30. aprila 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca,

-lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika preduzetnika u smislu zakona, a koje je status osiguranika zaposlenog steklo u periodu od 1. maja do 31. decembra 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca.

Oslobođenje može da ostvari poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. godine.

Poresko oslobođenje može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. decembra 2019. godine.

Ako u toku korišćenja oslobođenja za kvalifikovano novozaposleno lice poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, gubi pravo da koristi oslobođenje za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, pri čemu, u slučaju kada je oslobođenje ostvareno za više kvalifikovanih novozaposlenih lica, prvo gubi oslobođenje za ono kvalifikovano novozaposleno lice sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

Izuzetno, ako u toku korišćenja oslobođenja za kvalifikovano novozaposleno lice novoosnovani poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti, gubi pravo da koristi oslobođenje za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti.

Oslobođenje od obaveze plaćanja poreza i doprinosa za PIO:

70% poreza i 100% doprinosa, za zarade isplaćene u 2020. godini,

65% poreza i 95% doprinosa, za zarade isplaćene u 2021. godini,

60% poreza i 85% doprinosa, za zarade isplaćene u 2022. godini.

Doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za kvalifikovano novozaposleno lice, za koje se ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa, plaćaju se iz budžeta Republike.

Ograničenja:
– poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom, osim kada koristi oslobođenje u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari poresko oslobođenje iz ovog člana,
– oslobođenje iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

U primeni od 1. januara 2020. godine.

%d bloggers like this: